ČESTO POSTAVLJANA PITANJA


• Da li na Konkurs mogu da se prijave registrovane zajednice etažnih vlasnika - ZEV?


Ovaj Konkurs namijenjen je udruženjima građana, ali i neformalnim grupama građana i građanki koje broje minimum tri člana (od kojih je minimum jedan punoljetan). Stambena zgrada može da se prijavi i kao registrovano pravno lice, ali i kao neformalna grupa. Na vama je da odaberete model, ali napominjemo da efekat projekta koji predlažete ne može biti ograničen samo na stanare zgrade, odnosno mora biti javno dostupan i usmjeren na veći broj lica. 


• Da li podržavate projekte na teritoriji cijelog Grada Bijeljina?


Konkursom želimo da podržimo najbolje ideje na cijeloj administrativnoj teritoriji Grada Bijeljina, kako u selima tako i u gradskom naselju Bijeljina. Dakle, u obzir dolaze sve kreativne ideje na kompletnom području, kako u gradskim sredinama, tako i u prigradskim naseljima i selima i ukoliko to broj, vrsta i kvalitet prijava bude dozvoljavao, pokušaćemo da ravnopravno rasporedimo projekte.


• Da li mogu potražiti novac za stipendiju? Umjetnik sam ili student, a vi podržavate oblasti kulture i obrazovanja?


Konkurs Lokalne fondacije Bijeljina (u daljem tekstu LFBN) ne podržava pojedince, ali u situacijama kada se udruže tri umjetnika ili studenta i akcija koju sprovode je od koristi za veći broj građana, ohrabrujemo ovakvu vrstu saradnje i pozivamo ih da pošalju popunjen formular sa svojom idejom. Stipendija nije nešto što LFBN podržava putem ovog konkretnog konkursa.


• Da li može naša ekipa da podnese više projekata?


Da, možete poslati više od jednog projekta, ali podršku može dobiti samo jedan od njih.


• Koliki je minimalni iznos donacije?


Kroz ovaj Konkurs definisan je maksimalan iznos i to je 1.000 evra po projektu, u KM protivvrijednosti. Minimalan iznos je 250 evra po projektu, u KM protivvrijednosti. Generalno, sve inicijative između tih iznosa su dobrodošle. Podržavamo i male inicijative i intervencije koje za mali novac mogu dati vidljive rezultate u vašim lokalnim zajednicama. 


• Da li je potrebno da grupa sama obezbedi neki novac?


Neformalne grupe i udruženja građana nemaju obavezu da obezbede dodatni novac za potrebe projekta, ukoliko smatraju da je iznos između 250 i 1.000 evra dovoljan za ostvarenje ideje.  Ukoliko budžet za vaš projekat iznosi više od maksimalnog iznosa (1.000,00 evra) obavezno navedite gdje ćete obezbediti dodatna sredstva za vaš projekat.


• Šta su obaveze grupe ili udruženja koje LFBN podrži u okviru ovog poziva?


Sa registrovanim udruženjima se potpisuje Ugovor kojim se definišu sva prava i obaveze. LFBN će svim neformalnim grupama pomoći da ostvare saradnju sa drugim udruženjima koja će im ustupiti račun za ovu ideju. Za svako plaćanje potrebno je obezbediti odgovarajući račun i/ili ugovor, koji na kraju projekta treba dostaviti LFBN-u. Nisu predviđena plaćanja u gotovini. Kompletna uputstva i obuku iz finansija sve grupe i udruženja koja budu podržana će dobiti prije početka realizacije projekata.


• Da li budžetom projekta možemo predvideti honorare za njihovo sprovođenje?


S obzirom na to da je osnovna ideja ovog konkursa podrška volonterskim idejama građana za promjene u lokalnoj zajednici i da je maksimalan iznos budžeta 1.000,00 evra, nije predviđeno da u sebi sadrži honorare za aktiviste koji učestvuju u realizaciji ideje. 


• Da li je prihvatljivo u budžetu imati kao stavku zakup prostora na određeno vrijeme?


Da, zakup može biti uključen, ali je preporuka da se prostor obezbijedi kroz neko partnerstvo ili ustupanje prostora na korišćenje, kako bi se odobreni novac iskoristio za realizaciju aktivnosti, nabavku materijala, opreme i robe. 


• Da li je prilikom konkurisanja neophodno dostaviti predračune za stavke navedene u budžetu?


Ne, to nije neophodno. Selekcioni odbor ocenjuje razrađenost i realnost budžeta, a ukoliko projekat bude izabran za podršku tada ćemo dati sve detaljne smjernice i uputstva za finansijski dio. 


• Da li naselje i mjesto delovanja treba da se poklapa sa mjestom prebivališta članova neformalne grupe? 


Selekcioni odbor će prilikom ocenjivanja, na osnovu podataka iz prijave sagledavati realni kapacitet grupe za realizaciju predloženih projektnih aktivnosti. Nije obavezujuće da mesto prebivališta članova tima bude i mjesto realizacije projekata, ali je neophodno jasno i precizno navesti način rada, resurse kojima raspolažete i jasnu ideju kako planirate da realizujete projekat kojim konkurišete. 


• Da li član neformalne grupe može biti strani državljanin? 


U grupi koja realizuje projekat može biti i strani državljanin, ukoliko je deo neformalne grupe koja je aktivna u lokalnoj zajednici. Ovlašćeni predstavnik grupe koji potpisuje ugovor o realizaciji projekta mora biti državljanin Bosne i Hercegovine. 


• Da li je uz prijavni formular potrebno dostaviti i protokol o saradnji sa drugim organizacijama?

Ukoliko je prijedlogom projekta predviđeno partnerstvo sa drugim organizacijama ili institucijama, poželjno je dostaviti protokol o saradnji, sa jasno naznačenim ulogama u proesu realizacije projekta koji predlažete.